การขอใบรับรองขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร

การขอใบรับรองขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร

วันที่นำเข้าข้อมูล 25 พ.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 25 ก.ค. 2566

| 3,098 view

การขอใบรับรองขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร

 

การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร

- เมื่ออายุครบ 21 ปีบริบูรณ์ ชายไทยต้องเข้ารับการตรวจเลือกเพื่อเป็นทหารตามภูมิลำเนาที่ตนมีชื่อในทะเบียนบ้าน สำหรับผู้ที่กำลังอยู่ในระหว่างการศึกษา สามารถขอผ่อนผันเข้ารับการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารได้ โดยยื่นขอต่อสัสดีท้องที่ที่ตนมีชื่อในทะเบียนบ้านด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นที่บรรลุนิติภาวะไปยื่นแทนได้


เอกสารประกอบในการขอหนังสือรับรองจากสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อใช้ในการขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร

1. แบบฟอร์มคำร้อง

2. หนังสือมหาวิทยาลัยรับรองสถานะการเป็นนักศึกษาซึ่งผ่านการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศซาอุดีอาระเบียพร้อมรับรองคำแปลภาษาไทย โดยต้องระบุรายละเอียดต่อไปนี้

    (1) ชื่อและนามสกุลของนักศึกษา

    (2) สาขาวิชาที่เรียน

    (3) ชื่อสถานศึกษา

    (4) สถานที่ตั้งของโรงเรียน

    (5) วิชาที่ศึกษาอยู่ในระดับใด (ระดับปริญญา)

    (6) ภาควิชาเอก

    (7) วันที่เริ่มเข้ารับการศึกษา

    (8) วันที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา

    (9) ลายมือชื่อของอาจารย์ที่ปรึกษาและตราประทับของสถานศึกษา

3. บัตรประจำตัวประชาชน

4. บัตรประจำตัวที่ทางการซาอุดีอาระเบียออกให้ (Residence Identity Card / Iqama) 

5. ทะเบียนบ้าน

6. หนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ

7. ใบสำคัญทหารกองเกิน (สด. 9)

8. หมายเรียกเข้าตรวจรับราชการทหาร (สด. 35) (หากมี)

 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด

ตุลาคม 2562              

เอกสารประกอบ

แบบฟอร์มการขอหนังสือรับรองเพื่อขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร