อุปทูต ได้เข้าเยี่ยมคารวะ ดร. Mohammad bin Abdulkarim Al-Issa เลขาธิการองค์การสันนิบาตมุสลิมโลก (Muslim World League)

อุปทูต ได้เข้าเยี่ยมคารวะ ดร. Mohammad bin Abdulkarim Al-Issa เลขาธิการองค์การสันนิบาตมุสลิมโลก (Muslim World League)

วันที่นำเข้าข้อมูล 16 ธ.ค. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 มิ.ย. 2565

| 525 view

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2564 นายสธน เกษมสันต์ ณ อยุธยา อุปทูต ได้เข้าเยี่ยมคารวะ ดร. Mohammad bin Abdulkarim Al-Issa เลขาธิการองค์การสันนิบาตมุสลิมโลก (Muslim World League) ณ สำนักงานขององค์การสันนิบาตมุสลิมโลกในกรุงริยาด โดยระหว่างการหารือ เลขาธิการองค์การสันนิบาตมุสลิมโลกได้กล่าวชื่นชมประเทศไทยที่ให้ความสำคัญกับการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม และในโอกาสดังกล่าว อุปทูตได้กล่าวชื่นชมบทบาทเชิงประจักษ์ของเลขาธิการองค์การสันนิบาตมุสลิมโลกในด้านการส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ระหว่างศาสนาและความเชื่อต่างๆ (interfaith dialogue) เพื่อเสริมสร้างสันติภาพอย่างยั่งยืน ซึ่งได้รับการยกย่องจากประชาคมระหว่างประเทศ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ