รับรองเอกสาร

รับรองเอกสาร

วันที่นำเข้าข้อมูล 17 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 25 ก.ค. 2566

| 8,005 view

เอกสารประกอบการมารับรองเอกสาร

เจ้าของเอกสารมารับรองเอกสารด้วยตนเอง

สำหรับคนไทย

- บัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง

สำหรับคนต่างชาติ

- หนังสือเดินทางต่างประเทศ


ในกรณีที่ไม่ใช่เจ้าของเอกสาร

- จะต้องมีหนังสือมอบอำนาจจากเจ้าของเอกสาร พร้อมสำเนาบัตรประชาชน/สำเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบอำนาจ
  และผู้รับมอบอำนาจ

* เอกสารที่จะรับรองจะต้องมีต้นฉบับมาแสดงด้วยเสมอ


การรับรองเอกสารภาษาไทยที่ออกโดยสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในซาอุดีอาระเบีย

- ให้สำนักงานรับแปล แปลเอกสารจากภาษาไทยเป็นภาษาอาหรับให้สถานเอกอัครราชทูตฯ รับรอง
   แล้วนำไปรับรองที่กระทรวงการต่างประเทศซาอุดีอาระเบีย


การรับรองเอกสารที่ออกโดยหน่วยราชการในประเทศไทยไปใช้ในประเทศซาอุดีอาระเบีย

1. ต้องนำเอกสารภาษาไทยไปแปลเป็นภาษาอาหรับและรับรองที่สำนักจุฬาราชมนตรี ตั้งอยู่ที่ 24 หมู่ 12 ถนนมิตรไมตรี
   แขวงหนองจอก เขตหนองจอก กรุงเทพฯ โทร. 988-1656

2. นำเอกสารที่สำนักจุฬาราชมนตรีรับรองแล้วไปทำการรับรองที่กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล
    กระทรวงการต่างประเทศ ถนนแจ้งวัฒนะ

3. นำเอกสารไปทำการรับรองที่สถานทูตซาอุดีอาระเบีย กรุงเทพฯ

4. เมื่อเดินทางไปถึงซาอุดีอาระเบียแล้ว ต้องนำเอกสารไปรับรองที่กระทรวงการต่างประเทศซาอุดีอาระเบีย กรุงริยาด อีกครั้ง
    หนึ่งจึงจะใช้เป็นหลักฐานยื่นต่อทางการซาอุดีอาระเบียได้

* หากเป็นเอกสารที่จะใช้ในศาลต้องนำเอกสารนั้นไปรับรองที่กระทรวงยุติธรรมอีก ครั้งหนึ่งถึงจะใช้ได้ตามกฏหมาย


การรับรองสำเนาถูกต้อง

- นำต้นฉบับของเอกสารภาษาไทยไปแสดงที่สถานเอกอัครราชทูตฯ พร้อมถ่ายสำเนา 1 ชุด เพื่อรับรอง


หนังสือมอบอำนาจ

ผู้มอบอำนาจต้องมาลงนามต่อหน้าที่เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ พร้อมเอกสารประกอบ คือ

- บัตรประชาชน
- หนังสือเดินทาง (ในกรณีเป็นคนต่างชาติให้ใช้สำเนาหนังสือเดินทาง)


การแปลเอกสาร

ท่านสามารถแปลเอกสารที่บริษัทแปลใด ๆ ก็ได้ หรือถ้าสามารถแปลได้เองอย่างถูกต้อง ก็ใช้ได้
โดยปกติผู้แปลเป็นผู้รับรองคำแปลถูกต้อง