จดทะเบียนสมรส / หย่า

จดทะเบียนสมรส / หย่า

วันที่นำเข้าข้อมูล 17 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 25 ก.ค. 2566

| 5,795 view

- จดทะเบียนสมรส

เอกสารประกอบการยื่นคำร้องขอจดทะเบียนสมรส

ชาย

1. หนังสือเดินทาง
2. บัตรประจำตัวประชาชน
3. ทะเบียนบ้าน
4. หนังสือรับรองความเป็นโสดจากภูมิลำเนาที่ตนเองมีถิ่นที่อยู่
5. จดหมายจากนายจ้าง(ไม่ขัดข้องให้จดทะเบียนสมรส)
6. ใบทะเบียนหย่า (กรณีเคยหย่ามาก่อน)
7. หากจดทะเบียนสมรสกับคนต่างชาติ ต้องมีหนังสือรับรองสถานภาพของคู่สมรส
    (หนังสือรับรองความเป็นโสดรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศนั้นๆ)

หญิง

1. หนังสือเดินทาง
2. บัตรประจำตัวประชาชน
3. ทะเบียนบ้าน
4. หนังสือรับรองความเป็นโสดจากภูมิลำเนาที่ตนเองมีถิ่นที่อยู่
5. จดหมายจากนายจ้าง(ไม่ขัดข้องให้จดทะเบียนสมรส)
6. ใบทะเบียนหย่า (กรณีเคยหย่ามาก่อน)
7. หากจดทะเบียนสมรสกับคนต่างชาติ ต้องมีหนังสือรับรองสถานภาพของคู่สมรส
    (หนังสือรับรองความเป็นโสดรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศนั้นๆ)
8. ใบรับรองแพทย์ในกรณีจดทะเบียนก่อนครบ 310 วัน หลังจากจดทะเบียนหย่า

ค่าธรรมเนียม

- ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม- จดทะเบียนหย่า

เอกสารประกอบการยื่นคำร้องขอจดทะเบียนหย่า


ชาย

1. ใบทะเบียนสมรส
2. หนังสือเดินทาง
3. บัตรประจำตัวประชาชน
4. ทะเบียนบ้าน

หญิง

1. ใบทะเบียนสมรส
2. หนังสือเดินทาง
3. บัตรประจำตัวประชาชน
4. ทะเบียนบ้าน

ค่าธรรมเนียม

- ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม