แจ้งเกิด / ตาย

แจ้งเกิด / ตาย

วันที่นำเข้าข้อมูล 17 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 2 ส.ค. 2566

| 4,960 view

- แจ้งเกิด

เอกสารประกอบการยื่นคำร้องขอแจ้งเกิด

1. หนังสือเดินทางของบิดา - มารดา
2. บัตรประจำตัวประชาชนของบิดา-มารดา(ในกรณีที่เป็นบุคคลสัญชาติไทย)
3. ทะเบียนบ้าน(ในกรณีที่เป็นบุคคลสัญชาติไทย)
4. ทะเบียนสมรสของบิดา - มารดา
5. รูปถ่ายเด็ก 1 ใบ
6. สูติบัตรของทางการซาอุดีฯ (แปลเป็นภาษาอังกฤษ)

ค่าธรรมเนียม

- ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม- แจ้งตาย

เอกสารประกอบการยื่นคำร้องขอแจ้งตาย

1. หนังสือเดินทางของผู้ตาย
2. ใบมรณบัตรของทางการซาอุดีฯ พร้อมคำแปลเป็นภาษาอังกฤษที่ได้รับรองจาก กต. ซาอุดีอาระเบียแล้ว
3. หนังสือเดินทางของผู้แจ้ง

ค่าธรรมเนียม

- ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม