หนังสือเดินทางสูญหาย

หนังสือเดินทางสูญหาย

วันที่นำเข้าข้อมูล 25 พ.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 25 ก.ค. 2566

| 2,236 view

ในกรณีหนังสือเดินทางสูญหาย ผู้ร้องสามารถขอเอกสารการเดินทางได้ 2 ประเภท

 

1. เอกสารเดินทางฉุกเฉิน (Emergency Travel Document) 

สำหรับท่านที่เดินทางกลับประเทศไทยโดยไม่ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองของประเทศที่สาม (เปลี่ยนเที่ยวบินในประเทศอื่นได้หากไม่ออกจาก transit area ของสนามบิน) โดยมีอายุการใช้งาน 1 เดือน (ไม่มีค่าธรรมเนียม)

 

2. หนังสือเดินทางฉุกเฉิน (Emergency Passport) 

สำหรับท่านที่จะเดินทางไปยังประเทศอื่นที่ไม่ใช่ไทย โดยในกรณีนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ จะต้องส่งข้อมูลของท่านไปยังกระทรวงการต่างประเทศที่กรุงเทพฯ เพื่อตรวจสอบประวัติ ซึ่งใช้เวลา 1 วันทำการ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว จึงจะมาขอทำหนังสือเดินทางชั่วคราวที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ โดยมีอายุการใช้งาน 1 ปี (ค่าธรรมเนียม 30.- ริยาล)

 

อนึ่ง หากท่านทำหนังสือเดินทางสูญหายแต่ยังไม่มีกำหนดเดินทางออกนอกซาอุดีอาระเบียภายในระยะเวลา 1 เดือน ท่านสามารถขอทำหนังสือเดินทางธรรมดาได้ โดยโปรดเตรียมเอกสารและดำเนินการตามข้อมูลที่ระบุในหน้า การขอทำหนังสือเดินทางไทย


    หลักฐานประกอบ ในกรณีหนังสือเดินทางสูญหาย

    (1) ใบแจ้งความ

    (2) บัตรประจำตัวประชาชน

    (3) สำเนาหนังสือเดินทางเล่มเดิม (หากมี)

    (4) บัตรประจำตัวที่ทางการซาอุดีอาระเบียออกให้ (Residence Identity Card/Iqama) (หากมี)

    (5) ใบจองตั๋วเครื่องบินขากลับประเทศไทย

    (6) ค่าธรรมเนียม 30.- ริยาล (เฉพาะกรณีทำหนังสือเดินทางฉุกเฉิน)

*หมายเหตุ : สถานเอกอัครราชทูตฯ อาจขอเอกสารอื่นๆ เพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม

 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด

    กรกฎาคม 2566