การบันทึกรายการในหนังสือเดินทาง (Endorsement)

การบันทึกรายการในหนังสือเดินทาง (Endorsement)

วันที่นำเข้าข้อมูล 25 พ.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 25 ก.ค. 2566

| 2,405 view

การบันทึกรายการในหนังสือเดินทาง (Endorsement)

เกี่ยวกับหนังสือเดินทางเล่มก่อนหน้า

 

      หลักฐานประกอบ

      1. แบบฟอร์มคำร้อง จำนวน 1 ชุด

      2. หนังสือเดินทางเล่มก่อนหน้า

      3. ค่าธรรมเนียม 15.- ริยาล (รับเฉพาะเงินสด)

 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด

ตุลาคม 2562