กระบวนการที่ต้องดำเนินการสำหรับคนไทยที่ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทย

กระบวนการที่ต้องดำเนินการสำหรับคนไทยที่ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทย

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ธ.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 2,132 view

กระบวนการที่ต้องดำเนินการสำหรับคนไทยที่ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทย

 

ขอเรียนว่า สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด จะเริ่มออกหนังสือรับรองเพื่อเดินทางเข้าประเทศไทย (Certificate of Entry – COE) ให้คนไทยที่ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทยในรูปแบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป โดยขอให้คนไทยในซาอุดีอาระเบีย (ทุกมณฑล ยกเว้นมณฑลมักกะห์และมาดีนะห์ ซึ่งขอให้ติดต่อสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์) และคนไทยในเลบานอนที่ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทย ดำเนินการ ดังนี้

1. ผู้เดินทางสามารถขอหนังสือรับรองฯ (COE) ได้ทางเว็บไซต์ coethailand.mfa.go.th โดยเลือก “สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด” หลักจากที่ระบุประเทศที่ตนพำนักอยู่

2. ก่อนการลงทะเบียน ผู้เดินทางต้องเตรียมสำเนาหนังสือเดินทางในรูปแบบไฟล์ภาพ (.JPEG) หรือไฟล์ PDF เพื่อแนบเป็นข้อมูลเข้าสู่ระบบ

3. ระบบลงทะเบียนแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้

    3.1 ขั้นตอนที่ 1 การลงทะเบียนเพื่อตรวจสอบเอกสารของผู้เดินทาง (Pre-approve)

         (1) ผู้เดินทางกรอกข้อมูลส่วนบุคคลและแนบไฟล์ภาพหนังสือเดินทางเข้าไปในระบบ

         (2) เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ผู้เดินทางจะได้รับหมายเลขอ้างอิง 6 หลัก

         (3) สถานเอกอัครราชทูตฯ จะดำเนินการตรวจสอบเอกสารของผู้เดินทาง และอนุมัติ (pre-approve) คำร้อง ภายใน 3 วันทำการ

         (4) ผู้เดินทางสามารถแก้ไขข้อมูลหรือแนบเอกสารเพิ่มเติมได้ที่เมนู “แก้ไขข้อมูล”

    3.2 ขั้นตอนที่ 2 การขอรับหนังสือรับรองฯ (COE) หลังจากที่ได้รับ Pre-approve แล้ว

         (1) เมื่อผ่านการตรวจเอกสารแล้ว (pre-approved) ผู้เดินทางจะต้องจัดหาบัตรโดยสารเครื่องบินและเอกสารอื่นๆ เช่น

              - ในกรณีผู้เดินทางเลือกใช้บริการสถานที่กักกันแห่งรัฐทางเลือก (Alternative State Quarantine – ASQ) ผู้เดินทางจะต้องแนบเอกสารหลักฐานยืนยันการจองที่พักลงในระบบ ทั้งนี้ ผู้เดินทางสามารถดูข้อมูล ASQ ได้ทาง www.hsscovid.com และสามารถจองได้ทาง https://www.agoda.com/quarantineth

              - ในกรณีผู้เดินทางประสงค์จะใช้บริการสถานที่กักกันที่ทางรัฐจัดไว้ให้ (State Quarantine – SQ) ขอให้ติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ตามช่องทางที่ระบุด้านล่างล่วงหน้า 2 สัปดาห์ก่อนช่วงเวลาที่ประสงค์จะเดินทาง โดยยังไม่ต้องซื้อบัตรโดยสารเครื่องบิน เพื่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ขอรับโควตาจากกระทรวงการต่างประเทศก่อน

         (2) แนบบัตรโดยสารเครื่องบิน และเอกสารอื่นๆ ในเมนู “ยืนยันเดินทาง” ภายใน 15 วัน

หากผู้เดินทางไม่ยืนยันการเดินทางภายใน 15 วัน ระบบจะลบข้อมูลที่ได้ลงทะเบียนไว้ และผู้เดินทางจะต้องลงทะเบียนกรอกข้อมูล และแนบเอกสารทั้งหมดใหม่อีกครั้ง

         (3) สถานเอกอัครราชทูตฯ จะพิจารณาเอกสารและออกหนังสือรับรองฯ (COE) ภายใน 3 วันทำการ หลังจากผู้เดินทางส่งเอกสารยืนยันการเดินทาง

         (4) เมื่อผู้เดินทางได้รับอนุมัติหนังสือรับรองฯ (COE) แล้ว สามารถดาวน์โหลด COE ได้โดยตรงจากเว็บไซต์ลงทะเบียน โดยสามารถตรวจสอบผลและดาวน์โหลด COE ได้ที่เมนู “ตรวจสอบผล”

4. หลังได้รับหนังสือรับรองฯ (COE) แล้ว ผู้เดินทางจะต้องจัดเตรียมเอกสารเพื่อแสดงต่อสายการบินที่เคาน์เตอร์เช็คอินในวันเดินทาง และด่านควบคุมโรค ณ ท่าอากาศยาน เมื่อเดินทางถึงประเทศไทย ดังนี้

    4.1 หนังสือเดินทาง (Passport)

    4.2 หนังสือรับรองฯ (COE) ที่ผู้เดินทางลงนามยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของทางราชการ

    4.3 ใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าผู้เดินทางไม่มีเชื้อโรคโควิด-19 (Medical certificate with a laboratory result indicating that COVID-19 is not detected) โดยวิธี RT-PCR ระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง (ผู้เดินทางไม่ต้องแนบใบรับรองแพทย์ดังกล่าวในเว็บไซต์ลงทะเบียน)

    4.4 ใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าผู้เดินทางมีสุขภาพเหมาะสมต่อการเดินทาง (Fit to Fly Health Certificate) อายุไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง (ผู้เดินทางไม่ต้องแนบใบรับรองแพทย์ดังกล่าวในเว็บไซต์ลงทะเบียน)

ทั้งนี้ ผู้เดินทางไม่สามารถใช้ใบรับรองแพทย์ในข้อ 4.3 และ 4.4 ที่เป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อแสดงต่อด่านควบคุมโรคได้ โดยจะต้องใช้ใบรับรองแพทย์ต้นฉบับเท่านั้น และสถานเอกอัครราชทูตฯ ยินดีช่วยตรวจสอบเอกสารใบรับรองแพทย์ให้แก่ผู้เดินทาง โดยขอให้ส่งสำเนาเอกสารใบรับรองแพทย์ไปยัง [email protected] อย่างน้อย 1 วัน ก่อนการเดินทาง

    4.5 หากผู้เดินทางเลือกใช้บริการสถานที่กักกันแห่งรัฐทางเลือก (Alternative State Quarantine – ASQ) ผู้เดินทางต้องมีหลักฐานยืนยันการจอง ASQ ที่ระบุวันเข้าพักในวันที่เดินทางถึงประเทศไทย

    4.6 แบบฟอร์ม ต.8 (คำถามเกี่ยวกับสุขภาพของผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร)

5. ระหว่างการเดินทาง โปรดเก็บรักษาเอกสารตามข้อ 4 ให้ครบถ้วนในที่ปลอดภัย ป้องกันการสูญหาย เนื่องจากผู้เดินทางจะต้องแสดงเอกสารดังกล่าวต่อเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคเมื่อเดินทางถึงประเทศไทย

 

หมายเหตุ: สามารถติดต่อสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด ได้ใน 3 ช่องทาง ดังนี้

              (1) ส่งข้อความมาทาง Facebook Page: Royal Thai Embassy, Riyadh

              (2) ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [email protected]

              (3) หมายเลข Hotline: 055 462 2005 และ 055 798 2002

 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด

30 ธันวาคม 2563