ข่าว | News

ประกาศเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด เรื่องผลการลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักร (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด)

7 พ.ค. 2566

การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

7 พ.ค. 2566

การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรที่ประเทศซาอุดีอาระเบีย และเลบานอน

18 เม.ย. 2566

รู้จักบัตรเลือกตั้ง 2 ใบก่อนเข้าคูหาเลือกตั้ง

18 เม.ย. 2566

การตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักร

18 เม.ย. 2566

ประกาศ เอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด เรื่อง การรับแจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักรสำหรับคนไทยในราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียและสาธารณรัฐเลบานอน

29 มี.ค. 2566

ประกาศ เอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด เรื่อง วัน เวลา ที่เลือกตั้ง และวิธีการออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักร

29 มี.ค. 2566

เอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด เข้าพบ Director General of the Prince Saud Al-Faisal Institute for Diplomatic Studies (สถาบันการต่างประเทศของซาอุดีอาระเบีย)

2 ม.ค. 2566

ASEAN Family Day ประจำปี 2565

31 ธ.ค. 2565