ขั้นตอนการจัดตั้งธุรกิจและเปิดสำนักงานทางการค้าในซาอุดีอาระเบีย (กรณีชาวต่างชาติประสงค์จะดำเนินธุรกิจและจัดตั้งสำนักงานในซาอุดีฯ)

ขั้นตอนการจัดตั้งธุรกิจและเปิดสำนักงานทางการค้าในซาอุดีอาระเบีย (กรณีชาวต่างชาติประสงค์จะดำเนินธุรกิจและจัดตั้งสำนักงานในซาอุดีฯ)
1,582 view

1. กรอกแบบฟอร์มคำร้องขอจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจทางเว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศซาอุดีฯ

https://services.mofa.gov.sa/Ratification/Ratification/AddEstablishmentContract

เอกสารประกอบการยื่นคำร้องในระบบ
(1) สำเนาเอกสารการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในประเทศต้นทาง (Establishment Contract)

(2) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ในประเทศต้นทาง (Commercial Register)

(3) สำเนาหลักฐานแสดงเงินทุน (Financial List)

(4) สำเนาหนังสือแต่งตั้งผู้รับผิดชอบดำเนินกิจการในประเทศซาอุดีอาระเบีย (Attorney)

หมายเหตุ: เอกสารแนบประกอบการยื่นคำร้องขอจัดตั้งธุรกิจและเปิดสำนักงานในซาอุดีอาระเบียทุกฉบับจะต้องแปลเป็นภาษาอาหรับ โดยสำนักแปลที่สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ของซาอุดีอาระเบียให้การรับรอง และรับรองนิติกรณ์ โดยสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ของซาอุดีอาระเบียประจำประเทศที่ผู้ร้องมีถิ่นพำนัก หลังจากนั้น เอกสารที่สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ของซาอุดีอาระเบียรับรองนิติกรณ์ทุกฉบับ จะต้องผ่านการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศซาอุดีอาระเบียอีกชั้นหนึ่ง

2. ติดต่อสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ของซาอุดีอาระเบียประจำประเทศที่ผู้ร้องมีถิ่นพำนัก เพื่อยืนยันตัวตนด้วยการแสดงบัตรประจำตัวประชาชน และขอรับหมายเลขอ้างอิงที่ออกให้โดยกระทรวงการต่างประเทศซาอุดีอาระเบีย

3. ลงทะเบียนขอรับใบอนุญาตการลงทุน/ประกอบกิจการในซาอุดีอาระเบีย (Investment License) ในเว็บไซต์ของกระทรวงการลงทุนซาอุดีอาระเบีย (https://misa.gov.sa/en/e-services/) โดยใช้หมายเลขอ้างอิงที่ออกให้โดยกระทรวงการต่างประเทศซาอุดีอาระเบียในการลงทะเบียน

4. หลังจากที่กระทรวงการลงทุนซาอุดีอาระเบียได้ออกใบอนุญาตการลงทุน/ประกอบกิจการในซาอุดีอาระเบียแก่ผู้ร้องเรียบร้อยแล้ว ผู้ร้องจะต้องจัดทำเอกสารข้อบังคับของบริษัท (จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ) ที่จะจัดตั้งในซาอุดีอาระเบีย (Articles of Association) โดยดำเนินการผ่านเว็บไซต์ของกระทรวงพาณิชย์ซาอุดีอาระเบีย (https://mc.gov.sa/en/eservices/Pages/default.aspx)

เอกสารประกอบการยื่นคำร้องในระบบ

(1) สำเนาใบอนุญาตการลงทุน/ประกอบกิจการ ซึ่งออกให้โดยกระทรวงการลงทุนซาอุดีอาระเบีย

(2) แบบฟอร์มคำขอจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ (Article of Association)

(3) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ในประเทศต้นทาง

(4) สำเนาหน้าหนังสือเดินทางของผู้รับผิดชอบในการประกอบกิจการในซาอุดีอาระเบีย

(5) สำเนาบัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้นชาวซาอุดีอาระเบีย (บุคคลธรรมดา) / สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ของนิติบุคคลซาอุดีอาระเบียที่ร่วมเป็นหุ้นส่วน / สำเนารายงานการประชุมและหนังสือบริคณห์สนธิของนิติบุคคลซาอุดีอาระเบียที่ร่วมเป็นหุ้นส่วน

(6) สำเนาแบบจองชื่อนิติบุคคล

(7) สำเนาบัตรประจำตัวของผู้รับมอบอำนาจให้ดำเนินกิจการในซาอุดีอาระเบีย และหนังสือมอบอำนาจ

(8) รายงานการประชุมตั้งบริษัท (การพิจารณาเลือกตั้งกรรมการของบริษัท และกําหนดอํานาจกรรมการ)

5. เมื่อได้รับอนุมัติการจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิแล้ว ผู้ร้องจะต้องนำหนังสือบริคณห์สนธิดังกล่าวไปรับรองกับกระทรวงการลงทุนและกระทรวงพาณิชย์ของซาอุดีอาระเบีย หลังจากนั้น ผู้ร้องถึงจะสามารถจดทะเบียนพาณิชย์ในซาอุดีอาระเบียผ่านเว็บไซต์ของกระทรวงพาณิชย์ซาอุดีอาระเบีย (https://mc.gov.sa/en/eservices/Pages/default.aspx)

เอกสารประกอบการยื่นคำร้องในระบบ

กรณีเปิดสาขาของสถานประกอบการต่างชาติในซาอุดีอาระเบีย

(1) สำเนาใบอนุญาตการลงทุน/ประกอบกิจการ ซึ่งออกให้โดยกระทรวงการลงทุนซาอุดีอาระเบีย

(2) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ในประเทศต้นทาง

(3) สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ (Article of Association) ที่จดทะเบียนในประเทศต้นทาง

(4) รายงานมติผลการประชุมของผู้ถือหุ้นบริษัทในการเปิดสาขาสำนักงานและแต่งตั้งผู้จัดการสาขา โดยรายงานดังกล่าวจะต้องระบุเกี่ยวกับ วัตถุประสงค์ ทุน ลักษณะการดำเนินกิจการ ที่ตั้งสำนักงาน ชื่อผู้จัดการสาขา (General Manager) และอำนาจของผู้จัดการสาขา

(5) สำเนาหน้าหนังสือเดินทางของผู้จัดการสาขา

(6) สำเนาบัตรประจำตัวของผู้รับมอบอำนาจและหนังสือมอบอำนาจของผู้รับผิดชอบดำเนินกิจการในซาอุดีอาระเบีย ซึ่งได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนในทางกฎหมายของบริษัท โดยสำเนาบัตรประจำตัวและหนังสือมอบอำนาจดังกล่าวจะต้องได้รับการรับรองจากกระทรวงยุติธรรมซาอุดีอาระเบีย

กรณีจัดตั้งสถานประกอบการในซาอุดีอาระเบีย (บริษัทจำกัด)

(1) สำเนาใบอนุญาตการลงทุน/ประกอบกิจการ ซึ่งออกให้โดยกระทรวงการลงทุนซาอุดีอาระเบีย

(2) ต้นฉบับหนังสือบริคณห์สนธิ ที่ผ่านการรับรองจากกระทรวงการลงทุนและกระทรวงพาณิชย์ซาอุดีอาระเบีย

(3) รายงานมติผลการประชุมของผู้ถือหุ้นบริษัทแต่งตั้งกรรมการและระบุขอบเขตของอำนาจกรรมการ (หากรายงานการประชุมจัดทำในซาอุดีอาระเบีย จะต้องรับรองโดยสภาหอการค้าซาอุดีอาระเบีย (Federation of Saudi Chambers) หากรายงานการประชุมจัดทำในต่างประเทศ จะต้องรับรองโดยสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ของซาอุดีอาระเบียประจำประเทศที่มีถิ่นพำนัก และต่อด้วยการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศซาอุดีอาระเบีย)

(4) เอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นของชาวต่างชาติ หรือนิติบุคคลต่างชาติ / สำเนาบัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้นชาวซาอุดีอาระเบีย (บุคคลธรรมดา) / สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ของนิติบุคคลซาอุดีอาระเบียที่ร่วมเป็นหุ้นส่วน / สำเนารายงานการประชุมและหนังสือบริคณห์สนธิของนิติบุคคลซาอุดีอาระเบียที่ร่วมเป็นหุ้นส่วน

(5) สำเนาแบบจองชื่อนิติบุคคล

(6) สำเนาบัตรประจำตัวของผู้รับมอบอำนาจและหนังสือมอบอำนาจของผู้รับผิดชอบดำเนินกิจการในซาอุดีอาระเบีย ซึ่งได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนในทางกฎหมายของบริษัท โดยสำเนาบัตรประจำตัวและหนังสือมอบอำนาจดังกล่าวจะต้องได้รับการรับรองจากสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ของซาอุดีอาระเบียประจำประเทศที่มีถิ่นพำนัก กระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงยุติธรรมของซาอุดีอาระเบีย

6. ภายหลังการจดทะเบียนพาณิชย์ในซาอุดีอาระเบีย ผู้ร้องจะต้องลงทะเบียนกับกระทรวงทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาสังคมซาอุดีอาระเบีย (Ministry of Human Resources and Social Development) ทางเว็บไซต์ https://qiwa.sa/en/qiwa-services โดยแนบสำเนาใบอนุญาตการลงทุน/ประกอบกิจการซึ่งออกให้โดยกระทรวงการลงทุนซาอุดีอาระเบีย และสำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ที่จดทะเบียนในซาอุดีฯ เป็นเอกสารประกอบ

7. ผู้ประกอบธุรกิจในซาอุดีอาระเบียจะต้องลงทะเบียนชำระภาษีของทางการซาอุดีอาระเบียที่เกี่ยวข้องทางเว็บไซต์ https://zatca.gov.sa/en/Pages/Register.aspx ของสำนักงานภาษีสรรพากรซาอุดีอาระเบีย (Zakat, Tax and Customs Authority)

8. ภายหลังจากการจดทะเบียนพาณิชย์ในซาอุดีอาระเบีย ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ ตามลักษณะและประเภทของธุรกิจจากหน่วยงานเทศบาลของซาอุดีอาระเบียที่เกี่ยวข้องในบางกรณี (Municipality License) ผ่านทางเว็บไซต์ https://furas.momra.gov.sa/Investor_Registration-en.html

ทั้งนี้ ณ ที่ทำการของกระทรวงการลงทุนซาอุดีอาระเบียที่กรุงริยาด มีศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ (Business Center) สำหรับให้บริการแก่นักลงทุน/นักธุรกิจต่างชาติที่ walk-in เข้ามาติดต่อ โดยภายในศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ของกระทรวงการลงทุนซาอุดีอาระเบียมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของซาอุดีอาระเบียอำนวยความสะดวก ให้คำปรึกษา และให้บริการด้านการจัดตั้งธุรกิจในซาอุดีอาระเบียอย่างเบ็ดเสร็จ อาทิ กระทรวงพาณิชย์ซาอุดีอาระเบีย หอการค้ามณฑลริยาด (Riyadh Chamber) กระทรวงการต่างประเทศซาอุดีอาระเบีย กระทรวงทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาสังคมซาอุดีอาระเบีย และสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองซาอุดีอาระเบีย (Jawazat)

 

***************************

 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด

14 กันยายน 2565

เอกสารประกอบ

ขั้นตอนการจัดตั้งธุรกิจและเปิดสำนักงานในซาอุดีอาระเบีย.pdf