การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
76 view
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งหากไม่ได้ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้านอกราชอาณาจักรได้ทันภายในเวลาที่กำหนด หรือผู้ที่ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรและมีชื่ออยู่ในรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งแล้ว แต่มีเหตุให้มาใช้สิทธิไม่ได้ สามารถแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
 
การแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สามารถแจ้งเหตุได้ในช่วง 7 วันก่อนวันเลือกตั้ง และช่วง 7 วันหลังวันเลือกตั้ง กล่าวคือตั้งแต่วันที่ 7 - 13 พฤษภาคม และวันที่ 15 - 21 พฤษภาคม 2566 โดยสามารถแจ้งเหตุด้วยตนเองที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด ในเวลาราชการ หรือ แจ้งด้วยตนเองทางเว็บไซต์ https://boraservices.bora.dopa.go.th/election/abscausess/
 
หากไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและมิได้แจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิ ก็ไม่กระทบต่อสิทธิเลือกตั้งในครั้งถัดไป แต่จะถูกจำกัดสิทธิ (การถูกจำกัดสิทธิ กำหนดเวลาครั้งละ 2 ปี นับแต่วันเลือกตั้ง) ดังนี้
 
1. สมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. หรือ ส.ถ. (สมาชิกสภาท้องถิ่น เช่น เทศบาล) หรือ ผ.ถ. (ผู้บริหารท้องถิ่น) หรือสมัครรับเลือกเป็น ส.ว. /สมัครรับเลือกเป็นกำนันและผู้ใหญ่บ้าน
 
2. เข้าชื่อร้องขอให้ถอดถอน ส.ถ. หรือ ผ.ถ.
 
3. ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง และข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง
 
4. ดำรงตำแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ประธานที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น หรือคณะที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น

เอกสารประกอบ

แต่งตั้งบุคคลรับแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง.pdf