ประกาศ เอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด เรื่อง การรับแจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักรสำหรับคนไทยในราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียและสาธารณรัฐเลบานอน

ประกาศ เอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด เรื่อง การรับแจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักรสำหรับคนไทยในราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียและสาธารณรัฐเลบานอน
190 view
ประกาศ เอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด
เรื่อง การรับแจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักรสำหรับคนไทยในราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียและสาธารณรัฐเลบานอน
 
1. การลงทะเบียนด้วยตนเองทางอินเตอร์เน็ต ตลอด ๒๔ ชั่วโมง (25 มีนาคม - 9 เมษายน 2566)
 
2. การลงทะเบียนด้วยตนเองที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด หรือสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ (สำหรับผู้ที่ประสงค์จะใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนที่เมืองเจดดาห์) ในวันและเวลาตามประกาศ โดยยื่นคำขอลงทะเบียนตามแบบ ส.ส. ๑/๗ (นร)
 
3. การลงทะเบียนทางโทรสารหมายเลข +966 11 488 1179 หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [email protected] โดยส่งแบบ ส.ส. ๑/๗ (นร)
 
4. หลังจากลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรแล้ว สามารถเข้าไปตรวจสอบสิทธิได้ที่ https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelection/#/

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

เอกสารประกอบ

Notice_Registration_(Final).pdf
สส._1-7_(นร).pdf
ประกาศ_ผู้รับลงทะเบียน.pdf