การตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักร

การตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักร
90 view

คนไทยที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศซาอุดีอาระเบีย และเลบานอนที่ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรแล้ว สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักร ได้ตามช่องทาง ดังนี้

(1) ตรวจสอบด้วยตนเองที่บอร์ดติดประกาศ ณ ที่ทำการของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด

(2) โทรศัพท์สอบถามไปยังหมายเลข (+966) 55 462 2005 หรือ (+966) 55 798 2002

(3) ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [email protected]

(4) ตรวจสอบด้วยตนเองทางเว็บไซต์ https://boraservices.bora.dopa.go.th/election/enqelection/

 

กรณีลงทะเบียนแล้ว แต่ไม่ปรากฏชื่อของท่านในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ขอให้นำหลักฐานการลงทะเบียนของท่านมายื่นต่อเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อดำเนินการแก้ไข ภายในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566