โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในประเทศซาอุดีอาระเบีย ประจำปี 2565

โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในประเทศซาอุดีอาระเบีย ประจำปี 2565

วันที่นำเข้าข้อมูล 29 ก.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 ก.ค. 2565

| 28 view

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พุทธศักราช 2565 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด ได้จัดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในประเทศซาอุดีอาระเบีย ประจำปี 2565 ถวายเป็นพระราชกุศล ณ บริเวณทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2565 ระหว่างเวลา 8.00 - 12.00 น. ด้วยการให้บริการตรวจสุขภาพ ตรวจโลหิต และจ่ายยาฟรี แก่คนไทยและครอบครัวในกรุงริยาดและเมืองใกล้เคียง โดยมีคนไทยและครอบครัวมาขอรับบริการตรวจสุขภาพดังกล่าว จำนวน 29 คน และก่อนเสร็จสิ้นการให้บริการตรวจสุขภาพดังกล่าว สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน (อาหารบรรจุกล่อง) ให้แก่คนไทยและครอบครัว ตลอดจนแพทย์และพยาบาลท้องถิ่นที่ให้บริการตรวจสุขภาพด้วย นอกจากนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ยังได้จัดกิจกรรมจิตอาสา ถวายเป็นพระราชกุศล โดยการประกอบอาหารและแจกจ่ายให้แก่แรงงานต่างชาติผู้มีรายได้น้อยในบริเวณพื้นที่เขตคณะทูต (Diplomatic Quarter) ในกรุงริยาดในวันเดียวกันนี้ด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ