เอกอัครราชทูตฯ เยี่ยมคารวะ Chief Executive Officer, National Center for Health Workforce Planning

เอกอัครราชทูตฯ เยี่ยมคารวะ Chief Executive Officer, National Center for Health Workforce Planning

วันที่นำเข้าข้อมูล 3 ม.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 3 ม.ค. 2567

| 329 view
เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2567 นายดามพ์ บุญธรรม เอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด พร้อมด้วย นายธนิทธ์ ลอยพิมาย อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายแรงงาน และนางเฟม พุทธาวัฒน์ ที่ปรึกษา ได้เข้าเยี่ยมคารวะ Dr. Ziad Nakshabandi, Chief Executive Officer, National Center for Health Workforce Planning ภายใต้ Saudi Commission for Health Specialties ซึ่งเป็นองค์กรที่ทำหน้าที่ตรวจประเมิน จำแนกประเภทและออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพด้านการแพทย์ การพยาบาล และการบริการด้านสาธารณสุขของซาอุดีฯ รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการฝึกอบรมทางวิชาชีพด้านสาธารณสุข เพื่อผลิตบุคลากรให้ได้ตามความต้องการของประเทศ
 
ในโอกาสดังกล่าว ทั้งสองฝ่ายได้หารือกันเกี่ยวกับโอกาสในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญและองค์ความรู้ในการประกอบวิชาชีพการแพทย์ระหว่างไทยและซาอุดีฯ โดยฝ่ายซาอุดีฯ พร้อมส่งเสริมให้บุคลากรทางการแพทย์ของไทยเข้ามาประกอบอาชีพในซาอุดีฯ ผ่านการรับรองของ Saudi Commission for Health Specialties

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ